Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Archive for the ‘Kunskap’ Category

Vetenskapliga teorier inom natur- och samhällsvetenskap

01.24.2012 · Posted in Vetenskap

Thomas Kuhns centrala term inom hans vetenskapsteori var paradigm. Ett paradigm är en konsekvens av ett forskningsresultat som leder till en genomgripande förändring av ämnet. De förklaringar som har givits innan blir nu förkastade och alla forskare blir tvungna att anpassa sig till de nya förklaringarna och ett nytt paradigm har skapats. Exempel på paradigm ...

Metoder för formativ bedömning

01.23.2012 · Posted in Lärande

I kapitel 4 i boken ”Assessment for learning” beskrivs ett antal användbara metoder för formativ bedömning. Till grund för den studie och de slutsatser som återfinns I kapitlet ligger ett utvecklingsarbete i Storbritannien initierat av The King’s, Medway, Oxfordshire Formative Assessment Project (KMOFAP). Kapitlet behandlar fyra olika områden alla med anknytning till formativ bedömning, frågor ...

Vanligt förekommande problem vid utvecklingssamtal

01.22.2012 · Posted in Lärande

Denna artikel sammanfattar det första kapitlet Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem i boken Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik skriven av Johan Hofvendahl. I kapitlet beskriver, analyserar och utvärderar Hofvendahl utvecklingssamtal i skolan.  Hofvendahl gör flera intressanta iakttagelser och jag har valt att utgå från dessa i min analys. Förpappring I ...

Sammanfattning av föreställningar om lärande och tidsandan

01.20.2012 · Posted in Lärande

Att synen på lärande förändras och varierar över tid, är något som blir särskilt tydligt när Roger Säljö summerar det senaste halvseklets syn på lärande och kunskap i artikeln ”Föreställningar om lärande och tidsandan”. Säljö beskriver i artikel hur synen på lärande förändrats från ett empiristiskt perspektiv (Vygotskij) till ett rationalistiskt (Piaget) och vidare till ...