Kunskapsguide – artiklar, kunskap och guider Mer kunskap åt folket!

Vanligt förekommande problem vid utvecklingssamtal

01.22.2012 · Posted in Lärande

Denna artikel sammanfattar det första kapitlet Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem i boken Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik skriven av Johan Hofvendahl. I kapitlet beskriver, analyserar och utvärderar Hofvendahl utvecklingssamtal i skolan.  Hofvendahl gör flera intressanta iakttagelser och jag har valt att utgå från dessa i min analys.

Förpappring

I kapitlet beskrivs hur utvecklingssamtalet har utvecklats till att innebära en förpappring. Detta innebär att papper, dokument och färdiga formulär används i mycket stor utsträckning vid utvecklingssamtal. Hovendahl återger en verklighet där såväl lärare som elever, fyller i standardiserade formulär inför utvecklingssamtalen. Under samtalen läser man upp det man skrivit ner istället för att samtala fritt. Detta ser Hovendahl som en problematisk omständighet och jag kan inte annat än att hålla med.

Samtalen tenderar att bli väldigt styrda när man använder sig av färdigformulerade formulär. Den uppenbara risken med detta förfaringssätt är att man missar väldigt många tankar, idéer, reflektioner och iakttagelser som ett vanligt samtal skulle kunna belysa.

Bristfokus

En annan del i utvecklingssamtalet som Hofvendahl uppmärksammar är hur lärare tenderar att fokusera på elevers brister istället för deras förtjänster. Enligt undersökningen valde 8 av 10 lärare att fokusera på elevernas brister vid utvecklingssamtalen.

Precis som Hofvendahl också påpekar kan ett överdrivet fokuserande på brister ha en extremt negativ inverkan på en individs utveckling. För egen del tror jag att den största risken med ett bristfokus inte är att man påpekar det negativa utan istället främst att man tenderar att missa lyfta fram det viktigaste, nämligen vad man faktiskt åstadkommit. Att belysa och konkret tala om en elevs förtjänster, lärande och färdigheter är fundamentalt inte bara för allt konstruktivt skolarbete utan även för all människo- och samhällsutveckling. Något de flesta av oss behöver bli bättre på är att ge beröm, det kostar väldigt lite samtidigt som vinsterna är väldigt stora.

Bedömning och bedömningsförmedlare

Den del av skolans utvecklingssamtal som kanske fått mest uppmärksamhet den senaste tiden, är bedömningsdelen. Som det ser ut idag skall varje elev tilldelas ett personligt omdöme i anslutning till utvecklingssamtalen. Hofvendahl identifierar tre viktiga faktorer som måste tas i beaktande när man författar omdömen, omdömet skall vara relevant, tydligt, sakligt och inte allt för kort. Att dessa faktorer tas i beaktande då man skriver sina omdömen är mycket viktigt främst för att eleven och berörda föräldrar skall ges klarhet om elevens situation men också för att underlätta för den som skall agera bedömningsförmedlare.

Viktigt är givetvis även att fokusera på utveckling och konkret lyfta både förtjänster och svagheter, om detta görs på ett välmenade vis fungerar också bedömningen som konstruktiv och värdefull kritik.

Leave a Reply